Curt KOSSWIG tarafından "Önsöz" yazılan kitaplardan örnekler
Prof.Dr. Curt Kosswig ile çalışan bazı araştırıcılar, onun da içten desteklemesi ile yazdıkları kitaplarını kendisine ithaf ederek adını kitaplarda yaşatmışlardır. Bu kitaplarda, Curt Kosswig tarafından kaleme alman, eseri ve yazarı tanıtıcı bir yazı bu bulunmaktadır. Onun konusunda yetkin bir bilim adamı olarak bir kitabın içerdiği bilimsel konu, bunun zooloji eğitimi ve öğretimindeki önemi ile yazarı hakkındaki düşünce ve önerilerini samimi olarak dile getirdiği bazı önsözlere, özgün dili değiştirilmeden yer verilmektedir.
 


ERGENE, S. 1945 : Türkiye Kuşları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri. Sayı. 4, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, zooloji asistanı olan Doktor Saadet Ergene tarafından yazılan bu kitap Curt Kosswig'e ithaf edilmiştir. Bu kitap ile ilgili Curt Kosswig’in düşünceleri aşağıdadır.

“Tabiatı sevenlere hayvan gruplarından hiçbiri kuşlar kadar yakın değildir. Sabah ve bahar başlangıcının müjdecileri olan kuşlar, batan güneşe de son namelerini terennüm ederler. Anadolu üzerinden sıcak güney memleketlerine göç eden kuş sürüleri, biten bir yılın hiç şaşmayan belirtileridir. Stepler, ormanlar, göller, ırmaklar ve hatta açık denizler de dahil bütün yaşayan alemi, halkın anlayışında kuşlar canlandırırlar.

Muhteşem renkleriyle, çeşit çeşit intibak şekilleri ile kuşlar, gözleri kendilerine kolayca çekerler. Bu sebepten bütün medeni memleketlerde, muhtelif hayvan grupları içinde en çok kuşlara karşı büyük bir ilgi mevcuttur. Halk türküleri ve efsaneleri türlü türlü kuşlarla canlandırılır. Kuş sevenler memleketlerinin bu nazlı mahluklarını korumak ve çoğaltmak için uğraşırlar. Hayvanların hiçbir grubuna herhangi bir medeni memlekette kuşlar kadar geniş bir literatür ayrılmamıştır.

Kuşlar tabiat aşıklarının ruhlarını okşayan, onlara neş'e veren mahluklar oldukları gibi, aynı zamanda ilim adamları için de derin araştırmaların konusunu teşkil ederler. Kuşların yapılışı, henüz çözülmemiş bir problem olan göçleri, aşırı derecede gelişmiş sosyal yaşayışları ve öğrenme kabiliyetleri ilim adamını, cevaplandırılmalarında çok defa tabiat aşıkının emekleri geçen, bir sürü sorularla karşılaştırır. İlim araştırmalarıyla tabiat aşıkının çalışması arasında bu kadar sıkı, şuurlu ve başarılı bir işbirliği meydana getirmek bakımından Zoolojinin başka hiçbir şubesi Ornitoloji gibi öğünemez.

Bugüne kadar Türkiye kuşları konusunda Türkçe yazılmış bir eser yoktu. Bundan dolayı Bayan Dr Saadet Ergene'nin böyle bir eser meydana getirmek için sarf ettiği emeğini takdirle karşılarım. Müellif büyük bir gayret sarfederek ve zengin bir literatürden faydalanarak Türkiye'deki kuş türlerini, bunların önemli vasıfları ve biyolojik özelliklerini bir araya toplamıştır. Ressam Cemil Aldısan'ın san'atkar elinden çıkmış olan kitabın resimleri, kuş vasıflarını tamamlayıcı mahiyettedir. Resimli tayin anahtarları her heveskara yurdunun kuşlarını tanımak imkanlarını vermektedir. Bir kuş derisinin preparasyonu hakkında kitapta verilen bilgi sayesinde herhangi bir kimse ilim bakımından kabili istifade bir koleksiyon materyalini yapabilecek duruma gelebilir. Bu materyalin İstanbul Üniversitesi Zooloji Enstitüsüne gönderilmesi şükranla karşılanacaktır. Türkiye'de henüz yeni olan Zooloji araştırmalarının bu eserle zenginleştirilmiş olacağını ümit ettiğim gibi, Türk tabiat severlere ve avcıların ellerine Dr. Saadet Ergene 'nin kitabiyle faydalı bir kılavuzun verilmiş olduğuna kaniim. Dr. Saadet Ergene 'nin bu kitabı yazmakla yurtta biyolojik bilgilerin gelişmesine yardım bakımından büyük bir hizmet etmiş olduğuna şüphe yoktur. Eserin geniş bir ilgi kazanmasına temenni ediyorum.”

Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig


BOZKURT, B. 1947 : Zooloji Laboratuarı Kılavuzu. İst.Üniv.Yay.no.220, İstanbul.

İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, zooloji asistanı olan Doktor Bedia Bozkurt tarafından yazılan bu kitap Curt Kosswig'e ithaf edilmiştir. Bu kitap ile ilgili Curt Kosswig’in düşünceleri aşağıdadır.

“50 yıl evveline gelinceye kadar Bioloji Enstitülerinde öğretilmekte olan Zooloji ve Botanik, daha ziyade sistematik üzerine kurulmuş bulunuyordu. Bunun yanında hayvanların anatomik incelemeleri de önemli bir yer kaplamakta idi. Bunu takib eden senelerde fıziolojinin büyük bir hızla ilerlemesi, morfoloji ve sistematiği hemen unutturacak kadar ihmale uğrattı.

Bugünün biolojik araştırmaları esas itibariyle deneylere dayanmaktadır. Bununla beraber bir hayvan üzerinde deneylere başlamadan evvel bunun sistematikteki yeri, morfoloji, bioloji ve anatomisi ile deneysel araştırmaların sonucuna endirekt tesir eden evolüsyon teorisi ve tarihsel biocoğrafyası'nın da bilinmeleri icap ettiği herkes tarafından kabul edilmiştir. Esasen bu prensibin yalnız biolojik araştırmalarda değil modern öğretimde de büyük önemi vardır. Bu sebepten eğer öğrencinin dersleri iyi kavraması ve bugünkü bilim durumuna alıştırılması isteniyorsa onlara hayvanların morfoloji, anatomi ve sistematiklerinin de öğretilmesi lazımdır. Fakat hayvanların morfoloji ve anatomileri yalnız teorik derslerden veya yalnız kitaplardan öğrenilemez. Öğrencinin de kendi kendine çalışması yani lâboratuarda hayvanları bizzat incelemesi ve prepare etmesi icap eder. İşte bu sebepten İstanbul Üniversitesinde Zooloji öğretimini organize ederken, bioloji öğrencisinin teorik bilgilerinin daha ilk tahsil senesinde iken pratik laboratuar çalışmaları ile de kuvvetlendirilmesini bir prensip olarak kabul ettim. Birinci sınıf programında yer alan zooloji lâboratuarının idaresini senelerden beri büyük bir muvaffakiyetle başaran meslektaşım Dr. Bedia Bozkurt, yine senelerden beri kazandığı deneylere dayanarak ve benim de isteğim üzerine "Zooloji Lâboratuar Kılavuzu " adını alan bu kitabı hazırladı.

"Zooloji Lâboratuar Kılavuzu" Fen Fakültesi Tabii Bilimler öğrencisi için yazılmış özel bir kitaptır. Bu kitap her ne kadar F.KB Tıp öğrencisi için istenilenden daha fazla bilgileri ihtiva etmekte ise de her bakımdan onlara da geniş bir yardımcı olabilir. Bundan başka bu eserden orta okul ve lise Bioloji öğretmenlerinin de pek çok faydalanacakları şüphesizdir.

Dr. Bedia Bozkurt'un bu eseri üç sene gibi oldukça kısa bir zamanda ikinci defa ve kısmen genişleterek yeniden basılmak imkanını buldu. Bu durum bize; Türkiye Üniversiteleri Zooloji tedrisatında ve laboratuar çalışmalarında bu kitabın ne kadar kıymetli ve aynı zamanda ne kadar lüzumlu bir "yardımcı eser" olduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Zooloji ile ilgisi olan bütün öğrenci ve öğretmenlere bu eseri candan tavsiye ederim.

İstanbul, Ekim 1947
Curt Kosswig


Curt Kosswig'in kendi kitabı "Genel Zooloji" kitabının 1947'de 3. baskısına yazdığı önsöz

III. üncü baskının ön sözü
Bu yeni baskısiyle Genel Zooloji kitabım altı sene içinde üçüncü baskısını yaşamış oluyor. Genetik, ontogenez, gelişim fiziyolojisi ve dessendes teorisi bu kısma alınmamış olmasına rağmen bu cilt tekst ve resim bakımından hemen hemen birinci baskının bir misli kadar artmıştır. Çünkü bu cilde yeni bölümler eklenmiş, bazı eski bölümler genişletilmiş ve bilimsel araştırmalarla elde edilen en yeni sonuçlara göre değiştirilmiştir. II.nci baskıda olduğu gibi III. üncü baskıda da diğer bir takım rejimler almak suretiyle teksti daha açık ve anlaşılması kolay bir hale getirmeğe ve tekste alınmıyan bir fakım konuları da resimlerin altına geniş açıklamalar getirmek suretiyle tamamlamağa çalıştım. Her ne kadar bir Genel Zooloji ders kitabında bu geniş alanın çeşitli kısımlarının dikkat nazarına alınması lâzımgelirse de bunların tertip ve ortaya konuş şeklinin yazarın kişisel görüşüne bağlı olacağı pek tabiidir ve bunu önceden belirtmek âzımgelir. Bunun için bu ders kitabından başka gerek Genel Zooloji alanında, gerekse bunun çeşitli dallarında Türkçe olarak yayınlanan eserleri burada anmağı bir ödev bilirim 1). Bu eserleri de okurlarıma candan tavsiye ederim.

Bu yeni baskının tekstinin hazırlanmasında Dr. Atıf Şerıgün devamlı yardımlarını esirgemedi. Kendisine burada teşekkürlerimi sunarım. Birçok yeni resimlerin meydana gelmesinde Cafer Türkmen ve Muhittin Erdilek'in gerek sanat ve gerek teknik bakımından gösterdikleri maharet bu yeni baskının büyük kazançlarından biridir. Gerek kitabın basılabilir bir hale getirilmesinde ve gerekse tashihlerin okunmasında Doçent Dr. Recai Ermin, kendisinin birçok diğer işleri arasında, yorulmaksızın beni destekledi. Burada kendisine teşekkür etmek benim için bir borçtur.

İstanbul, Ocak 1947

Curt Kosswig


Önsözün orijinal taranmış hali buradadır
Kitabın iç kapağı taranmış halde buradadır

ACTA NATURAE
Doğal Zenginlikleri Araştırma ve
Uygulama Merkezi Bülteni
Sayı 4. DOZEM, Ekim 2003