Curt KOSSWIG' in Bilimsel Çalışmaları

Curt Kosswig, genetik, sitoloji, Türkiye ve Yakın Doğu hayvan coğrafyası ve faunası, cinsiyet tayini ve evolusyonu konularında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

Kendisi tarafından hazırlanan ve Fen Fakültesi Özlük İşlerinde bulunan dosyasındaki bir yayın listesinde, 1925 yılından 1955 yılına kadar, büyük çoğunluğu yurtdışı dergilerde basılmış, bir kısmı da Fen Fakültesi Mecmuası ile Hidrobiyoloji dergisinde yayınlanmış 101 adet yayınının bulunduğu görülmektedir. Aynı dosya içerisinde rastlanan, 1925-1947 yılları arasında gerek kendisinin, gerekse birlikte çalıştığı araştırmacıların yaptığı bilimsel çalışmalara ait yayınların bir listesi, ayrı baskı biçiminde basılmış olarak bulunmaktadır. Bu ayrı baskıda 1948 yılına ait yayın listesi kendi el yazısı ile listenin arkasına işlenmiştir. Burada da aynı şekilde birlikte çalıştığı bazı araştırıcıların tek başlarına yaptığı yayınlar bulunmaktadır.

Curt Kosswig, yayınlarının hemen tümünde tek isim olarak yer almaktadır. Çok az yayınını ortak araştırmacılar (H.P. Ossent) ile yapmıştır. Son yıllarda ise bazı Türk araştırıcılar (Etettalgil, Sözer, Şengün, Ermin ve Oktay) ile ortak çalışmaları bulunmaktadır.Üniversite Konferansları
İstanbul Üniversitesi eğitim ve öğretime başladığı 1933 yılından itibaren çalışmalarını bir açış söylevi ve açılış dersi ile başlatmayı gelenek haline getirmiş ve bunun öncülüğünü de Rektör Ord. Prof. Dr. Cemil BİLSEL yapmıştır. Bu etkinliğin nasıl başladığını "Üniversite Konferansları" (1935-1936) adlı kitabın Önsözü'nde kendisi şöyle anlatmaktadır:


"İstanbul Üniversitesi üç yıldan beri çalışmalarını bir açış nutku ve açış dersi ile başlatmaktadır. Yine Üniversitede iki yıldan beri çalışmalarına her hafta serbest konferansları katmış bulunmaktadır.

Bu konferansları, onlara başlarken söylediğim gibi, bir yandan talebemizin genel bilgilerini arttırmak ve genel düşünüş kabiliyetlerini olgunlaştırmak için, bir yanda da Üniversite bilginlerini halka yaymak için faydalı ve hatta lüzumlu görerek açtık
Konferanslar güzel karşılandı ve gittikçe artan bir ilgi ile takip olundu. Hatta, her biri bir saat yirmi dakika süren bu konferansları, oturacak yer bulamayan birkaç yüz kişinin sonuna kadar ayakta takip ettiği çok görüldü.

Bilgi seviyemizin ve bilgiye bağlılığımızın ilerleyişini gösteren bu ilgiyi memleket hesabına sevinç ve övünçle kaydediyorum.
Serbest konferanslara uzaklardan da ilgi gösterildi. İlk ve orta mektep öğretmenlerinden bana bunu bildiren ve kendilerini düşünmemi isteyenler oldu.

Bir köyün veya kasabanın mektebinde, Yurdun çocuklarını okutmaya çalışan bir öğretmenin kendisi için de bir şey okuma ve öğrenme arzusu ne kadar güzel ve kutsaldır.

Konferansları hangi fikirle açtımsa aynı fikirle bastırıyorum. Uzak köylerde okumak iştiyaki ile gözlerini bize çeviren öğretmenler de bu suretle bunlardan istifade edeceklerdir."


Curt Kosswig, İstanbul Üniversitesinde ders vermeye başladıktan iki yıl sonra 1939-1940 ve 1942-1943 Eğitim ve Öğretim yıllarında "Üniversite Konferansları" etkinliğinde iki önemli bildiri sunmuştur:


KOSSWIG, C.: Hayvanlar Aleminde Devlet Teşekkülü. Üniversite Konferansları (1939-1940). s. 34-43. İst.Üniv.Yay.No. 125. Ülkü Basımevi, İstanbul (1940)
Bu konferansta hayvanlar aleminden arı, karınca ve termit topluluklarının sosyolojik ve davranışsal açıdan son derece ilginç yaşam tarzları örneklerle anlatılmaktadır.

KOSSWIG, C.: Türkiye Faunası Tarihi. Üniversite Konferansları (1942-1943) 5. 96- 114. İst.Üniv.Yay.No. 197. Kenan Matbaası, İstanbul (1944).
Bu konferansta o zamana kadar yeterince bilinmeyen Türkiye faunasına ilişkin önemli bilgiler ilk kez verilmektedir. Türkiye'de doğa tarihine ilişkin ilk ve en kapsamlı yazılardan birisi olarak nitelendirilebilecek bu makale tam metin halinde bu derlemeye alınmıştır.